• cs
  • en

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií prodávaných ITS akciová společnost podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společnostmi ASEKOL a.s. a ECOBAT s.r.o.

Po ukončení životnosti zakoupeného elektrozařízení je nezbytné tento výrobek odevzdat na místo zpětného odběru.

Pokud se takové elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci, skončí na skládce, kde může poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví (může obsahovat množství nebezpečných látek).

Mapa sběrných míst: ASEKOL , ECOBAT  Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery. Jejich seznam naleznete zde:  http://www.cervenekontejnery.cz/

V případě nákupu nového výrobku můžete též výrobky s ukončenou životností  podobného typu a použití bezplatně předat (ve stejném počtu kusů, tzv. „kus za kus“) na pracovištích naší společnosti.

Recyklace:

Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování výrobků s ukončenou životností je jejich recyklace. Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů k opětovnému použití, čímž se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených, významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Upozornění:

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití, je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická likvidace.