Menu

Obchodní podmínky společnosti ITS akciová společnost

Článek 1.

1.1. Ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) určují tyto obchodní podmínky část obsahu veškerých smluv (včetně smluv ústních) uzavíraných společností ITS akciová společnost, identifikační číslo: 148 89 811, se sídlem: Praha 3, Vinohradská 184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 431 (dále jen „prodávající“) se svými obchodními partnery (dále jen „kupující“), kteří od společnosti ITS akciová společnost nakupují – odebírají zboží z jejího aktuálního sortimentu (dále jen „zboží“).

1.2. Pro vyloučení pochybností jakákoli kupní smlouva, jakož i jakákoli jiná smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na dodávku zboží (dále jen „smlouva“) zahrnuje i tyto obchodní podmínky, a to v rozsahu, v jakém není dle výslovných ujednání smlouvy sjednáno odchýlení se od obsahu těchto obchodních podmínek. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a výslovně je přijímá. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se se zněním těchto obchodních podmínek seznámil, že si znění těchto obchodních podmínek přečetl, a že žádné z jejich ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující je povinen zboží převzít, prohlédnout a seznámit se s jeho stavem v okamžiku jeho dodání a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží. Kupující je povinen zboží převzít i v případě, že bude dodána pouze jeho část.

1.3. Jakékoliv odchylky od těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou dohodu prodávajícího a kupujícího. Odchylná ujednání daná smlouvou mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1.4. Není-li písemně stranami sjednáno jinak, žádné jiné obchodní podmínky kupujících, byť uvedené na jejich vlastních formulářích či jiných dokumentech, nejsou pro prodávajícího ITS akciová společnost závazné; obchodní podmínky kupujícího se výslovně vylučují.

1.5. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Těmito obchodními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele, jež jsou stanovena platnou právní úpravou.

1.6. Veškerá prezentace zboží umístěná
(i) na webových stránkách prodávajícího, jakož i
(ii) v listinných materiálech prodávajícího, včetně reklamních manuálů, prospektů, reklamních letáků atp.
je informativního charakteru, nepředstavuje (i) nabídku, (ii) návrh na uzavření smlouvy ani (iii) jakékoli jiné právní jednání směřující k uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se výslovně vylučuje.

1.7. Mlčení, ústní forma ujednání či konkludentní souhlasy ve smyslu občanského zákoníku, jako projevy vedoucí k uzavření dílčího či jakéhokoli ujednání, jsou vyloučeny.

Článek 2. Ceny a nabídky

2.1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují náklady na dopravu, balné a instalaci, pokud není výslovně uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn účtovat k ceně DPH v zákonné výši.

2.2. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Objednávka kupujícího musí být dostatečně specifikovaná (tj. musí obsahovat náležitosti objednávky dle nabídky), musí mít v případech stanovených těmito obchodními podmínkami písemnou formu a musí být učiněná k tomu oprávněnou osobou. Odpověď kupujícího k nabídce (objednávka), která podstatně nemění podmínky nabídky, nemůže vést k uzavření smlouvy, vyjma případu, kdy prodávající takovouto objednávku potvrdí. Nabídka prodávajícího se nestane závaznou jinak, než přijetím celého obsahu nabídky kupujícím bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek.

2.4. Prodávající vypracuje v nejkratším možném termínu od obdržené konkrétní poptávky kupujícího konkrétní nezávaznou a odvolatelnou cenovou nabídku. Cena uvedená v nabídce je kupujícímu garantována po dobu uvedenou v této nabídce, není-li uvedeno jinak. Kupující je povinen v případě souhlasu písemně potvrdit konkrétní cenovou nabídku prodávajícího, a to vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za kupujícího, a takto potvrzenou konkrétní cenovou nabídku doručit prodávajícímu; elektronická forma potvrzení nabídky („objednávky e-mailem“) je přípustná na základě předchozí písemné dohody stran. Potvrzením konkrétní cenové nabídky vyjadřuje kupující svůj souhlas s výší cen uvedených v takové konkrétní cenové nabídce prodávajícího. Konkrétní cenová nabídka prodávajícího, potvrzená kupujícím, je pak závazná pro veškeré objednávky kupujícího na zboží uvedené v této konkrétní cenové nabídce doručené prodávajícím v průběhu doby účinnosti takové konkrétní cenové nabídky.

2.5. Prodávající je oprávněn upravit ceny zboží oproti cenám uvedeným v nabídce, a to i těsně před uskutečněním dodávky v případě, že dojde ke změnám devizového kurzu vyšším než 3 %, celních poplatků nebo daní dle platné právní úpravy. Kupujícího však musí prodávající na tuto změnu upozornit. Kupující je pak povinen zaplatit prodávajícímu takto případně změněnou cenu zboží.

2.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného uhrazení kupní ceny prodávajícímu.

Článek 3. Slevy a prodejní akce

3.1. Veškeré případné slevy uvede prodávající v konkrétní nabídce. Na rabaty či slevy, které jsou uvedeny v konkrétní nabídce, se žádné další slevy nevztahují, pokud není výslovně uvedeno jinak. Na prodejní akce zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího se nevztahují další slevy, rabaty a bonusy atp., pokud není výslovně uvedeno jinak.

Článek 4. Objednávky

4.1. Kupující u prodávajícího objednává zboží na základě písemné objednávky; je-li tak stranami písemně dohodnuto, kupující může zasílat objednávky též e-mailem. Objednávky jsou pro kupujícího vždy závazné. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout.

4.2. Objednávky zboží, které není standardně skladem nebo objednávky na větší množství zboží, než je standardně skladem, je kupující povinen učinit vždy písemně v dostatečném předstihu před požadovaným dnem dodání, a to vždy dle aktuálních dodacích termínů prodávajícího. Písemné objednávky tohoto druhu prodávající buď písemně potvrdí s uvedením termínu dodání, nebo je písemně odmítne. Ostatní objednávky lze provádět e-mailem, připouští-li to dohoda stran.

Článek 5. Dodání a expedice

5.1. Není-li písemně stranami dohodnuto jinak, místem plnění pro dodávku zboží i platbu je Praha, sídlo prodávajícího.

5.2. Expedice bude provedena, není-li výslovně stranami dohodnuto jinak, na účet a riziko kupujícího, a to způsobem pro prodávajícího obvyklým. Závazek prodávajícího dodat objednané zboží kupujícímu je splněn okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat s tímto zbožím ve skladě prodávajícího na adrese: Vinohradská 184, Praha 3 ve sjednaném čase plnění nebo v čase, který prodávající kupujícímu oznámí, pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně sjednáno jinak.

5.3. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé za spěšně vypravené zboží, pokud si spěšné vypravení zboží vyžádal. Prodávající kupujícího předem na tuto skutečnost upozorní.

5.4. Kupující je povinen provést s vynaložením náležité odborné péče řádnou a úplnou kontrolu dodaného zboží z hlediska jeho případných vad a úplnosti dodávky, a to při převzetí tohoto zboží. Bezvadnost dodaného zboží potvrdí kupující prodávajícímu podpisem na dodacím listu prodávajícího.

5.5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání předmětu koupě nebo okamžikem, kdy je předmět koupě předán prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího i v případě, že prodávající nepředá kupujícímu potřebné dokumenty, popř. neudělí pokyny či neposkytne jinou ve smlouvě sjednanou či prodávajícím požadovanou součinnost. Ustanovení § 2125 odst. 2 občanského zákoníku se na smluvní vztah neaplikuje.

5.6. Události vyšší moci (tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího, jako zejména přírodní katastrofy, stávky aj.) zbavují prodávajícího závazků z dodávky po dobu trvání této překážky, aniž by byl prodávající v porušení smluvní povinnosti a aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu újmy (škody).

5.7. Prodávající má právo v případě porušení smluvních povinností kupujícího zadržet výdej objednaného zboží až do doby, kdy kupující sjedná nápravu.

5.8. Nedojde-li k řádnému a včasnému odběru objednaného zboží ze strany kupujícího, jedná se o porušení smluvní povinnosti na straně kupujícího. V případě, že kupující neposkytne součinnost s odevzdáním předmětu koupě (součinnost při převzetí) či nepřevezme zboží v souladu se smlouvou, je kupující vždy povinen uhradit prodávajícímu náhradu veškerých nákladů, zejména nákladů v souvislosti s odesláním a doručení předmětu koupě, jakož i veškeré škody, které mu způsobí porušením této povinnosti, a to včetně ušlého zisku a veškerých následných a nepřímých škod. Pro odstranění veškerých pochybností platí, že nepotvrzení dodacího listu v žádném případě neznamená, že zboží nebylo dodáno a předáno.

5.9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou požadovanou a nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním smlouvy.

5.10. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je v takovém případě povinen zboží řádně převzít; ustanovení § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.

Článek 6. Reklamace a záruky

6.1. Zjevné vady je kupující povinen písemně uplatnit u prodávajícího bezodkladně po dodání zboží, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho předání, jinak jeho nároky vůči prodávajícímu vyplývající ze zjevných vad zanikají. Skryté vady zboží je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich zjištění, jinak jeho nároky vůči prodávajícímu zanikají.

Kromě případů stanovených platnými právními předpisy odpovědnost prodávajícího za vady zboží není dána též, byla-li vada zboží způsobena zaviněním nebo spoluzaviněním kupujícího a/nebo třetí osoby, zejména pak v důsledku nevhodného skladování, nevhodné manipulace, nesprávné instalace, nedostatečné údržby či neodborné opravy, úpravy, v důsledku vyšší moci (tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího), nesprávného či neodborného použití popř. použití zboží pro jiný, než smlouvou stanovený účel či z důvodu přirozeného opotřebení zboží, popř. neposkytne-li kupující prodávajícímu potřebnou součinnost.

Vady zboží nejsou důvodem pro odstoupení kupujícího od smlouvy, ledaže by i po uplynutí 30ti dnů od doručení písemného oznámení vad kupujícího prodávajícímu zůstaly vady neodstraněny, nebo prodávající alespoň nezahájil kroky směřující k jejich odstranění. Vlastnické právo k vyměněným náhradním dílům nabývá prodávající okamžikem provedení výměny, nedohodnou-li se strany jinak.

6.2. Prodávající poskytuje záruku na funkční způsobilost zboží k obvyklému účelu. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží a je stanovena v rozmezí od 12 do 36 měsíců (vždy dle druhu výrobku) s tím, že konkrétní délka záruční doby je uvedena vždy v dodacím listu příslušného výrobku. Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

6.3. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud kupující nepostupoval v souladu s těmito obchodními podmínkami, návodem k použití, technickým manuálem, příslušnými normami, či obecně závaznými právními předpisy, jakož i obecně platnými pravidly pro použití zboží.

6.4. Běh záruční doby se staví od data uplatnění reklamace do data, kdy si kupující zboží po vyřízení reklamace převzal, resp. kdy si byl kupující povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

6.5. Uplatnění práv z vad krytých zárukou:
Záruční doba příslušného výrobku je prodávajícím uvedena vždy v dodacím listu; práva z vad krytých zárukou se řídí těmito obchodními podmínkami. Práva ze záručních vad uplatňuje kupující u prodávajícího. Vady kryté zárukou je kupující povinen písemně uplatnit u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění, jinak jeho nároky vůči prodávajícímu zanikají. Při uplatnění nároku ze záručních vad (reklamaci) je kupující povinen předložit dodací list. Bez předložení řádně vyplněného dodacího listu nebo při předložení dodacího listu s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na zboží nemůže být reklamace uznána.

Záruka se nevztahuje na poškození zboží či zhoršení vady zboží způsobené používáním zboží poté, co u něj bylo možné zjistit výskyt vady.

6.6. Omezení a vyloučení záruky:

6.6.1. Záruka se nevztahuje na vady a poškození zboží vzniklé v důsledku:
a) působení ohně, vody, statické elektřiny či přepětí v elektrorozvodné síti, nehody, opotřebení či mechanického poškození, instalací komponent jiného výrobce.
b) nesprávné manipulace se zbožím, resp. jakéhokoliv neodborného zásahu do zboží provedeného jinou osobou než prodávajícím nebo autorizovaným servisem výrobce;
c) zacházení se zbožím v rozporu s návodem k použití, technickým manuálem, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. též v místě instalace zboží. Pokyny k užívání zboží vydané výrobcem se považují za nedílnou součást Návodu k použití;
d) užití zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno;
e) neodborné instalace, úpravy či modifikace;
f) použití jiného než originálního náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu;
g) nesprávné či nedostatečné údržby;
h) působení vnějšího vlivu;
i) používání zboží v nadměrně prašném, vlhkém, znečištěném či zakouřeném prostředí.

6.6.2. Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku:
a) opotřebení zboží či jeho částí způsobené jejich běžným užíváním
b) výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů zboží oproti specifikaci uvedené v návodu k použití, technickém manuálu, pokud tyto provedla jiná osoba než prodávající či autorizovaný servis výrobce,
c) poškození zboží způsobené přepětím v síti nebo úderem blesku
d) rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním zboží,
e) reklamace parametrů zboží, které nejsou uvedeny v Návodu k použití, Technickém manuálu ani v jiné obchodně technické dokumentaci výrobce nebo prodávajícím či závazných technických normách,
f) domnělé vady, které není schopen kupující při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit,
g) nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle návodu k použití, technického manuálu uveden mezi činnostmi zajišťovanými kupujícím v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby zboží
h) reklamace parametrů a vlastností zboží uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, v nichž je specificky vyhrazeno právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování zboží,
i) tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích či propagačních letácích.

6.7. Při oprávněné reklamaci kupujícího má prodávající právo jednostranně rozhodnout o volbě nároku z vad zboží (odstranění vad opravou, dodání nového zboží, přiměřená sleva). Prodávající si tak vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace dle svého uvážení, není-li platnými právními předpisy stanoveno jinak. Při splnění záručních podmínek budou veškeré vady podléhající záruce přednostně vyřízeny opravou. Prodávající může vždy namísto opravy zboží vyměnit vadné zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadnou součástku (díl) za bezvadné. V tomto případě se stává vyměněné zboží, resp. jeho součástka (díl) vlastnictvím prodávajícího. V případě neodstranitelné vady zboží, resp. jeho součástky (dílu) bude vadné zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadná součástka (díl) vyměněny za bezvadné. Rozsah nároků kupujícího z vad podléhajících záruce je upraven výlučně těmito obchodními podmínkami, jakékoli jiné nároky kupujícího jsou vyloučeny. Poskytnutím záruky nejsou dotčena jiná práva kupujícího, která se ke koupi zboží váží podle zvláštních právních předpisů.

6.8. Technické údaje a označení pro použití zboží nepředstavují záruku za jakost zboží.

6.9. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které bylo použito, aniž by bylo předem ze strany kupujícího zkontrolováno, zda odpovídá objednávce (dále jen „chyba v dodávce“). Zjistí-li při kontrole zboží kupující nějaké chyby v dodávce resp. rozdíly oproti objednávce, resp. smlouvě, je povinen toto bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu a zabránit použití chybně dodaného zboží. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně zjednat nápravu na své náklady. Neoznámí-li kupující bezodkladně po převzetí dodaného zboží chybu v dodávce, platí, že veškeré objednané zboží bylo prodávajícím řádně dodáno v souladu se smlouvou. Prodávající v takovém případě neodpovídá za vady tohoto zboží z titulu chyby v dodávce zboží.

6.10. Reklamaci dodaného zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího vždy písemně.

6.11. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji splatnou i nesplatnou pohledávku za kupujícím na zaplacení kupní ceny či kupních cen za dodané zboží proti jakékoliv pohledávce kupujícího za prodávajícím vzniklou z případných nároků z vad zboží.

Článek 7. Platební podmínky

7.1. Není-li písemně sjednáno jinak, cena je splatná před dodáním zboží kupujícímu, přičemž platby prodávajícímu musí být uskutečněny bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti. V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu zboží splněn okamžikem připsání částky odpovídající plné výši ceny ve prospěch účtu prodávajícího.

7.2. Prodávající je oprávněn použít jakoukoliv platbu kupujícího na úhradu kteréhokoliv z dříve splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že kupující určí, který svůj závazek vůči prodávajícímu plní.

7.3. Nesplní-li kupující podmínky uvedené v čl. 7. 1. těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn odepřít dodání zboží či pozastavit dodávku zboží.

Článek 8

8.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených dle platných právních předpisů a dále též v případě, že kupující je v prodlení s úhradou ceny zboží po dobu delší 30ti dnů. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých dalších závazků a povinností vyplývajících či souvisejících s plněním smlouvy a nesjedná nápravu ani do 15ti dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího o takovém prodlení s požadavkem sjednání nápravy; prodlení kupujícího s plněním dalších závazků vyplývající z kupní smlouvy však nemůže trvat déle než 30 dnů, v opačném případě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

8.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, bude-li proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení nebo bude podán návrh na vydání jakéhokoli rozhodnutí, popř. bude vydáno přímo takové rozhodnutí, které omezuje oprávnění kupujícího nakládat s jeho majetkem, omezuje obchodní činnost kupujícího nebo omezuje či znemožňuje kupujícímu plnit jeho finanční závazky.

8.3. Ukončení smlouvy nemá vliv na již vzniklé finanční závazky kupujícího. Ukončení smlouvy jakýmkoli se zákonem či smlouvou předpokládaných způsobů nemá vliv zejména na platnost a účinnost veškerých závazků zakotvujících povinnost kupujícího k úhradě kupní ceny či její části, souvisejících poplatků a nákladů (zej. dopravné, balné apod.), úroků z prodlení, náhrady škody, smluvních pokut a jakýchkoli sankcí.

8.4. Prodávající odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou kupujícímu prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; prodávající neodpovídá za nepřímou škodu ani za ušlý zisk. Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, nemá kupující žádná práva, zejména kupující nemá právo, aby ho prodávající dluhu zprostil ani, aby mu poskytl náhradu. Zavinění prodávajícího v případech sporu je povinen prokázat kupující. Odpovědnost prodávajícího za škodu je na základě dohody stran omezena maximální částkou odpovídající 100% ceny dodaného hmotného zboží (hardware) bez DPH za celou dobu trvání smlouvy. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody. Kupující není oprávněn vůči prodávajícímu uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát ať již jakéhokoli druhu (včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, poklesu obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoli další finanční ztráty či újmy apod.).

8.5. Ustanovení § 1764 věta druhá, ust. § 1765 a ust. § 1766 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.

8.6. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.

8.7. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

8.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2014 a zcela nahrazují předchozí obchodní podmínky.

Hledáte partnera pro vaše IT?

Neváhejte se na nás obrátit.

Michal Šon

Michal Šon

Ředitel sekce pro klíčové zákázníky

Anna Říhová

Anna Říhová

Business Development Manager

Jan Šafrata

Jan Šafrata

Business Development Manager

Přihlašte se k našemu newsletteru