Přeskočit navigaci

SPECTRUM/400

Aplikační SW – Spectrum/400

Modulární programový balík SPECTRUM/400 je projektovaný pro zpracování na počítačích IBM eServer iSeries. Systém je zaměřen na podporu činností velkoobchodních organizací, organizací zahraničního obchodu a výrobních organizací s malosériovou nebo zakázkovou výrobou.

Dva specifické samostatné moduly slouží správě bytového a nebytového fondu pro rozúčtování nákladů na energie a služby při užívání bytů a nebytových prostor.
 

Hlavní uživatelské moduly systému

Účetnictví

Účetní systém dovoluje interaktivní a dávkový vstup údajů, jejich průběžné zaúčtování i úplné sledování střediskového hospodaření. Výstupy pro potřeby řízení podniku poskytuje k libovolně zadanému termínu. Systém je flexibilní, účetní osnova, hospodářská střediska, typy dokladů, účtovací předpisy atd. je možné definovat parametricky podle potřeb uživatele a průběžně měnit. Pohledávky a závazky mohou být vedeny v cizích měnách. Zajišťuje automatické párování položek saldokont podle zúčtovacího pojmu a zúčtovacích středisek, sledování CASH-FLOW. Obsahuje generátor sestav, zajišťuje platební styk s řadou bank a mnoho dalších funkcí pro bezchybné vedení ekonomických agend podniku.  Díky integrované podpoře práce s různými měnami je zajištěn plynulý přechod na zúčtovací měnu EUR.
 

Fakturace

Umožňuje vytvářet faktury dle platných právních norem v libovolné měně. Může pracovat samostatně nebo ve vazbě na obchodní sklad. Přenos dat do účetnictví je automatizován. Umožňuje zadávání strukturovaných položek i volných textů, slevy, více DPH apod.
 

Evidence hmotného a nehmotného majetku

Zajišťuje evidenci majetku všech druhů, provádění periodických odpisů dle účetních pravidel, umožňuje volbu typu odpisů, daňové odpisy, eviduje majetek podle zúčtovacích i bilančních středisek i podle umístění položky. Je napojena na účetnictví.
 

Obchodní sklad

Umožňuje sledování zboží na skladech, vyhodnocování stavu zásob a jeho aktualizaci, založení a správu libovolného počtu skladů a způsobu vyskladňování. Provádí automatickou kontrolu účetního období, eviduje skladové ceny u každé skladové položky provádí výpočty cen, umožňuje interaktivní opravy, tisk dle specifikace uživatele a pod. Je napojen na účetnictví.
 

Zahraniční obchod

Podporuje administrativní a ekonomické zabezpečení zahraničně-obchodní činnosti. Využívá datovou základnu nejen pro tisk obchodních dokladů, ale i pro kalkulace, výpočty úroků a automatickou tvorbu platebních kalendářů, což zajišťuje komplexní ekonomický pohled na obchodní činnost. Systém je možno doplnit o EIS.
 

Výrobní moduly

Tvoří ucelený balík určený pro řízení a plánování výroby, materiálové zásobování, odbyt a sledování nákladů výroby v organizacích s malosériovou nebo zakázkovou výrobou.
 

Rozúčtování nákladů na služby

Samostatný modul řeší problematiku rozúčtování nákladů na služby dodávané do bytů během rozúčtovacího období. Těžiště řešení je v rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody koncovému uživateli v souladu s platnou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Rozúčtovat lze i další služby podle přiřazených definovaných algoritmů výpočtů.
 

Správa bytového fondu a nebytových prostor

Na úrovni pasportů domů a bytů i na úrovni doplňujících podrobných operativních evidencí obsahuje rozsáhlou databázi údajů o domech a vybavení společných prostor, o bytech a jejich vybavení. Nad těmito údaji jsou vybudovány funkce, umožňující plánování údržby domů a bytů, stanovení orientačního objemu údržby dílčích prvků podle jejich životnosti, cyklů oprav a obvyklého procentního rozsahu oprav. Obsahuje údaje a funkce pro řízení cyklických prohlídek, revizí a oprav vybraných a ostatních zařízení, včetně sledování postupu odstraňování zjištěných závad na úrovni dílčích revizí každého zařízení. Umožňuje  evidovat inventář a vybavení každého domu a bytu. Je možná evidence souvisejících pozemků a jejich vybavení. Je podporován výpočet daně z nemovitosti pro byty i domy. V části správy provozu bytů a nebytových prostor jsou evidence údajů pro založení smluvních vztahů,  pro automatizované generování obvyklých typů smluv a souvisejících evidenčních listů s podrobnou specifikací prostor a rozhodných ploch, výčtem uživatelů, výpočtem stanoveného druhu nájemného, stanovením jednotlivých druhů poplatků a záloh na služby,  rekapitulací a určením způsobu úhrady výsledné částky a stanovení datumu splatnosti.

Aplikace spolupracuje s účetnictvím, do kterého generuje účetní zápisy předpisů plateb a zároveň slouží jako operativní evidence, sledující saldokonto plateb každého uživatele bytu. Indikuje odchylky od smluveného platebního režimu a automatizovaně generuje související doklady (první a druhou upomínku). Je vyřešen automatizovaný styk s bankami včetně SIPO.

 

Použité technologie

Systém Spectrum/400 je vyvinut v CASE SYNON/2E a je projektovaný pro zpracování na počítačích IBM eServer iSeries. Klientskými stanicemi jsou převážně běžná PC, případně termínály.

 

Určení systému

Systém je určen zejména pro střední a větší firmy se zakázkovou výrobou a modul Správa bytového fondu a nebytových prostor pro střední a větší firmy, zabývající se správou nemovitostí.