Přeskočit navigaci

eBDX

Electronic Business Document Exchange

Masivní využívání internetových technologií přináší široké, velmi efektivní a levné metody přenosů dokumentů a dalších informací a umožňuje tak nahradit tradiční metody přenosu těchto dokumentů (pošta, fax nebo telefon). Použítí systému eBDX v obchodní organizaci umožňuje transparentní tok dokumentů a vytváří současně centrální archiv všech obchodních dokumentů včetně sledování a informování o průběhu toku jednolitvých dokumentů. Systém eBDX byl vytvořen společností ITS ve spolupráci se společností IBM primárně pro výměnu velkého rozsahu obchodních dokumentů pro střední a velké obchodní partnery.eBDX – electronic Business Document eXchange
 

Architektura

Základem architektury systému eBDX je centralizované uložiště rozličných obchodních dokumentů a informací sdílených a přenášených mezi uživatelem systému a jeho obchodními partnery. Takovéto typy obchodních dokumentů jsou popsány metadaty a originály jsou ukládány v centrální databázi pro následné prohlížení, tisknutí popřípadě odesílání. Zasílání a přijímání obchodních dokumentů prostřednictvím systému eBDX kombinuje moderní technologie publikace dokumentů s aktivní distribucí dokumentů využívajících standardizovaných elektronických formátů (XML, EDI, RTF, PDF, XLS) a to prostřednictvím internetu.
 

Použité technologie

Systém eBDX je webová aplikace navržená pro provoz ve vysoce dostupném prostředí aplikačního serveru IBM WebSphere Application Server a relační databáze IBM DB2. Architektura aplikace je navržena jako vícevrstvá s oddělením uživatelského rozhraní, vlastní aplikační logiky a persistence jednotlivých databázových objektů v souladu se standardem JAVA2EE. Vývoj aplikace je proveden v prostředí vývojového nástroje IBM Rational Application Developer.  Návrh jednotivých komponent systému je odvozen ze systémových komponent a prostředku aplikačního frameworku jSPEC.
 

Otevřený systém, Standardy

Systém eBDX je navržen jako otevřený systém s mnoha integrovanými standardy a progresivními technologiemi podporujícími elektronickou výměnu dokumentů. Jednotlivé dokumenty jsou vytvářeny v obecném formátu prostřednictvím jazyka XML a takto jsou interně uchovávány v databázi systému společně s metadaty daného dokumentu. Takto standardně uchovávané dokumenty jsou pak následně dle potřeby a požadavků uživatelů transformovány prostřednictvím formátovacího jazyka XSLT do cílových formátů XML (cXML, GS1 XML) nebo EDI (EANCOM, TRADACOM, X12 atd.) a předávány k další distribuci. Dokument, jejich metadata a nastavení, uživatelské profily systému, práva jednotlivých uživatelů a další potřebné informace jsou uloženy v relační databázi IBM DB2 a jsou zpřístupňována prostřednictvím SQL rozhraní.
 

Hlavní operační režimy

Systém eBDX podporuje řadu technologoií zabezpečujících přenos dokumentů mezi uživatelem a jeho obchodními partnery. Dokumenty mohou být distribuovány v zabezpečeném režimu publikace prostřednictvím internetu nebo mohou být aktivně distribuovány prostřednictvím protokolů EDIINT/AS2 nebo FTP (X.400) popř. použitím SOA API služeb dostupných v systému eBDX popř. kombinací všech uvedených možností.

Distribuce zpráv prostřednictvím XML je určen primárně středním a větším partnerům. Dokumenty jsou přenášeny v zabezpečeném režimu prostřednictvím https protokolu a SOA vystavěné partnerské aplikace (eBDX integrační klient), jenž je součástí systému eBDX.
 
Publikační režim  je primárně určen malým a středně velkým partnerům, kteří nejsou technologicky schopni přijímak dokumenty plně automatizovaně. Tito partneři mohou po příslušné autentifikaci prohlížet, stahovat, přijímat, odmítat popř. tisknout jednotlivé dokumenty v požadovaném formátu  (XLS, RTF, PDF).

Aktivní přenos dokumentů je určen primárně velkým dodavatelům, kteří jsou technologicky schopni integrovat do svého systému dokumenty distribuované ve formátu EDI prostřednictvím protokolů FTP (X.400) a SMTP nebo HTTP(s) protokolu, dodávajícím dokumenty v elektronické formě přímo do partnerského výpočeního systému prostřednictvím standardu EDIINT/AS1, EDIINT/AS2 a EDIINT/AS3).
 

Monitoring and řízení úloh

Systém eBDX obsahuje řadu subsystémů, které jsou určeny k monitorování veškerých událostí, ke kterým dochází uvnitř systému a v jeho komponentách. Všechny takovéto události jsou zaznamenávány v interních žurnálech (s informací, kdo, kdy a z jaké stanice provedl danou událost). Jednotlivé transkace mohou být taktéž plánovány a spouštěny automaticky systémem v uvedeném čase. Jednotlivé události jsou monitorovány systémem a případně řešeny administrátorem systému.
 

Transformční procesy

Velmi důležitým rysem systému eBDX je jeho plná a transparentní oboustranná otevřenost externím systémům. Dokumenty přijmuté v elektronickém formátu z externího ERP systému jsou uloženy v repository systému eBDX společně s jinými dokumenty, které mohou být v tomto systému vytvořeny přímo prostřednictvím webového rozhraní systému eBDX. Všechny dokumenty mohou být následně transformovány do nejrůznějších dalších formátů dle potřeb dalších externích systémů.

Elektronický archiv dokumentů a elektronický podpis
Systém eBDX popdoruje funkce potřebné pro vytváření elektronického archivu dokumentů. Všechny dokumenty přijímané/odesílané v nejrůznějších formátech (EDI, XML, TIFF atd.) mohou být vybaveny elektronickými značkami popř. elektornickými podpisy zabezpečující prokozatelnost původu a nezaměnitelnost obsahu dokumentů odesílaných/přijimaných z okolních systémů.  Dokumenty jsou v systému eBDX uchovávány v originální elektronické podobě, metadata dokumentů pak slouží k jejich vyhledávání, zobrazování a případnému tisku. Elektoronický archiv plně vyhovuje právním normám, jenž jsou vyžadovány v České Republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.
 

Systémem generované notifikace

Systém eBDX zajištuje průběžné monitorování událostí v systému a následné odesílání krátkých notifikačních upozornění ve formě SMS nebo e-mailu dotčeným uživatelům. Formát a událost, která má být monitorována a následné odesílání je plně nastavitelné administrátorem systému.
 

eBDX Business Components

Systém eBDX je složen z celé řady systémových a aplikačních komponent, Komponentová architektura systému eBDX umožňuje velmi jednoduše konfigurovat vícekanálovou komunikační infrastrukturu pro zvolené obchodní dokumenty. V současné době systém eBDX poprouje celý proces od zakatalogování zboží, přes jeho objednání, dodání, fakturaci až po následné vyhodnocování daného prodeje.
 

eBDX Product Procurement

Systém umožňuje přijímat a odesílat popisy nových produktů se specifikací detailních atributů včetně obrázků. Odběratel může využívat schvalovací procesy systému eBDX ke schvalování popř. odmítání jednotlivých nových produktů, popř. změn v jednotlivých atributech existujících produktů. Systém zabezpečuje plnou synchronizaci produktů mezi systémem eBDX a systémy kompatibilními s GS1 GDSN data pool.  Zároveň všechny dostupné komunikační kanály systému eBDX mohou být použity pro výměnu informací o produktech včetně hromadného zpracování kolekce produktů prostřednitvím načtení z externího souboru XLS.
 

eBDX Objednávání

Systém eBDX podporuje kompletní process objednávání produktů. Prodejce může distribuovat svým dodavatelům taktéž odhadované předobjednávky konsolidující všechny potencionální požadavky svých obchodních jednotek s cílem předkládat dodavateli jednu celkovou denní objednávku. Takovéto předobjednávky pak mohou být dodavatelem potvrzovány popř. upravovány. Dodaval tak může zasílat zpět odběrateli potvrzení objednávky, kde toto potvrzení bude sloužit pro automatické vytvoření a distribuci oficiální konečné objednávky. Systém taktéž umožňuje přijímat od dodavatelů tzv. návrhy objednávek dle metod VMI, kde iniciátorem očekávané objednávky je sám dodavatel.
 

eBDX Dodávání a příjem zboží

Systém eBDX podporuje celý proces dodání a příjmu zboží. Dodavatel zasílá odběrateli Avízo o dodávce zboží s detailním popisem zboží, které je dodáváno daným dopravcem a to včetně jeho informací o balení zboží do palet. Avíze o dodávce zboží může být doručováno do sytému prostřednitvím všech systémem eBDX podporovaných komunikačních kanálů. Pro Avíza o dodávce zboží, vytvářených prostřednictvím web rozhraní systému eBDX, může dodavatel taktéž využít funkcionalitu generování a následného tisku štítků SSCC jednoznačně označujících palety daného avíza. Potvrení o příjmu zboží odběratelem je pak následně odsíláno systémem jednotlivým dodavatelům. Systém zároveň nabízí funkcionalitu tzv. Konsolidátorům (přepravcům) optimalizujícím jednotlivé objednávky do souhrnných dodávek.
 

eBDX Fakturace

Dodavatelé mohou zasílat odběrateli faktury za dodané produkty. Faktura může být přijata všemi dostupnými komunikačními kanály systému eBDX. Dodavatel může taktéž vytvořit fakturu prostřednictvím webového rozhraní systému eBDX jako kopii objednávky popř. příjemky. Dodavatel může taktéž vytvářet Dobropis a to prostřednictvím kopie tzv. Vratky. Rozdíly mezi původní dodavatelskou fakturou a skutečným přijmem zboží vyjádřeným příjemkou jsou konsolidovány do tvz. Požadavku na Dobropis a distribuovány automaticky dodavateli. Dodavatel pak může velmi jednoduše vytvořit případný dobropis ke své faktuře dle doručeného Požadavku na Dobropis. Všechny typu faktur, jsem vybavovány až třemi typy elektronické značky (značka odesílatele, značka příjemce, značka vnitropodnikové likvice). Systém eBDX vytváří elekronický archiv faktur. Tento archiv plně vyhovuje právnímu řádu a právním předpisům platným v České replublice, Slovenku, Polsku a Maďarsku.
 

eBDX Reporting

Detailní informace o prodejích, nákupu a pohybu jendotlivých produktů mohou být reportovány na denní bázi pro všechny obchodní partnery. Obchodní partneři mohou získávat ze systému velmi detailní informace o stavu, prodejích a dodávkách jednotivých produktů a to v nejdetalnějším rozlišení až na jednotlivé obchodní jednotky. Zároveň systému eBDX umožňuje distribuovat očekávané budoucí prodeje zboží a tím pádem i očekávané objemy budoucích objednávek a to v periodě následujících 21 dní.
 

eBDX Aplikační potenciál

eBDX může být implementován v organizacích, které hledají cesty zrychlení přenostu a zvýšení kvality práce s obchodními dokumenty. Zároveň je systém určen i pro ty zákazníky, kteří chtějí pomoci svým obchodním partnerům zpřístupnit jednotlivé obchodní dokumenty prostřednictvím levných a dostupným prostředků, s cílem poskytnout takovýmto partnerům velmi kvalitní podmínky obchodní spolupráce.
 

Řízené služby systému eBDX

ITS rozvněž nabízí služby spojené s monitoringem a zpracováním potenciálních vyjímek v přenosech jednotlivých dokumentů jako speciální službu s garantovanými operačními parametry. 


Společnosti ITS, IBM a TESCO implementovali velmi úspěšně systém BDX

Největší implementací systému eBDX je projekt TIMS; univerzální B2B řešení určené pro obchodní řetězec TESCO a jeho mezinárodní síť dodavatelů. Tento systém byl vybrán společností TESCO jako technologická platforma výměny obchodních dokulmentů pro všechny země, kde TESCO operuje. Systém TIMS se tak stal celosvětovým softwarovým standardem řetězce TESCO a byl již úspěšně implementován v Maďarsku, Polsku, České republice, Slovensku, Thajsku, Turecku, USA a UK. Vysoce dostupné rešení vystavěné na clusterech aplikačních a databázových serverů zabezpečuje bezpapírovou výměnu všech obchodních dokumentů mezi TESCO a všemi jeho dodavateli a to v režimu 24 x 7.