• cs
  • en

Digitální transformace

Checklist – úkolovníky, seznamy, reporty

Checklist – úkolovníky, seznamy, reporty

Aplikace Checklist automatizuje proces vytváření, publikování, vyplňování, vyhodnocování a reportingu jednotlivých kontrolních seznamů definovaných koncovým uživatelem..

Kontrolní seznamy lze v organizaci použít jak pro účely kontroly prováděných rutinních a opakujících se činností, tak ke kontrole, provádění a auditu činností spojených s požadavky vycházejícími z legislativy a případných dalších smluvních závazků (kontrola bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zabezpečení pracoviště atd.). Tuto aplikaci lze taktéž použít pro každodenní mikromanagement zaměstnanců a smluvních subjektů.

Díky nových technologickým možnostem je možno vyžadovat při vyplňování fotodokumentaci o provedení jednotlivých úkolů včetně zachycení geo-lokačních souřadnic, kde a kdy byla fotodokumentace pořízena.

Administrátor aplikace vytváří vzory jednotlivých kontrolních seznamů, definuje komu, kdy, v jaké periodicitě má být kontrolní seznam publikován, definuje obsah kontrolního seznamu tedy jednotlivé úkoly prováděné v rámci tohoto kontrolního seznamu s možností určit, jak se má uživatel vyplňující kontrolní seznam zachovat v případě zvolení definované odpovědi a jak se má zachovat aplikace pro vyplňování kontrolních seznamů v případě zvolené odpovědi. Administrátor může taktéž v navrhovaném vzoru požadovat připojení grafického podpisu prováděného uživatelem po vyplnění kontrolního seznamu.

Uživatel, kterému byl administrátorem aplikace navržen a následně vygenerován kontrolní seznam, provádí vyplňování jednotlivých úkolů ze seznamu, k čemuž používá aplikaci určenou pro tablet nebo chytrý telefon. Tato aplikaci umožňuje specifikovat uživateli odpovědi jak formou textové odpovědi, tak i případnou fotodokumentací o provedení daného úkolu popřípadě doplnit vyplněný kontrolní seznam svým podpisem provedeným na tabletu popř. chytrém telefonu elektronickým perem popř. prstem.

Vyplněné kontrolní seznamy jsou v databázi aplikace uchovávány po dobu definovanou administrátorem při vytváření vzoru kontrolního seznamu.

Aplikace obsahuje funkcionality pro vytváření rozličných reportů z vyplněných kontrolních seznamů včetně reportů obsahující pohledy do archivovaných vyplněných kontrolních seznamů.

eBDX – Internetová distribuce dokumentů

eBDX – Internetová distribuce dokumentů

Masivní nástup internetových technologií umožnil rozšířit, zkvalitnit a především zlevnit stávající způsoby předávání dokladů a dalších informací, jako je pošta, fax a telefon, mezi obchodními partnery. Systém eBDX byl vytvořen společností ITS především pro větší organizace spolupracující s rozsáhlou sítí obchodních partnerů. Nasazením produktu eBDX v organizaci se významně sníží náklady plynoucí z distribuce dokumentů, zprůhlední existující toky dokumentů a vytvoří centrální archiv všech obchodních dokumentů.

Základem architektury systému eBDX je centralizované uložení různých typů dokumentů a informací vyměňovaných mezi uživatelem a jeho obchodními partnery. Takto zobecněné dokumenty jsou klasifikovány a uloženy v centrální databázi, jež následně umožňuje snadné vyhledání, prohlédnutí, tisk, popř. odeslání dokumentu. Elektronické zasílání obchodních dokumentů prostřednictvím produktu eBDX kombinuje moderní způsoby publikace dokumentů s aktivní distribucí dokumentů v různých standardizovaných elektronických formátech (XML, EDI, RTF, XLS, PDF)
prostřednictvím internetu.

Základem systému eBDX je robustní výkonný aplikační server IBM WebSphere Application Server. Účelově orientovaná aplikační část byla vytvořena vícevrstvou architekturou a implementována pomocí nejnovějších objektově orientovaných vývojových technologií, metodologií, standardů, nástrojů a produktů IBM (Java Rational Application Developer).
Využitý aplikační framework jSPEC představuje architekturu čistě serverových aplikací označovaných jako "Java Server Pages" nebo "Server Side Java" implementovaných dle standardu JAVA2EE.

Systém eBDX zohledňuje způsob spolupráce s jednotlivými skupinami obchodních partnerů v závislosti na zvoleném typu komunikace.
Distribuce dokumentů může být realizována buď v zabezpečeném publikačním režimu prostřednictvím internetu, v režimu aktivní distribuce dokumentů partnerům ve formě datových zpráv předávaných prostřednictvím protokolu FTP (X.400), AS2 nebo aplikačními službami SOA ve formátu EANCOM, TRADACOM,X12,XML, cXML případně kombinací těchto způsobů a formátů.

eShift – plánování a alokace lidských zdrojů

eShift – plánování a alokace lidských zdrojů

Aplikace eShift automatizuje proces alokace a řízení lidských zdrojů na úrovni pracovních směn brigádníků v prostředí společnosti s mnoha organizačními jednotkami.
Manažeři poboček společnosti mohou prostřednictvím aplikace eShift plánovat a poptávat pracovní pozice a termíny jednotlivých směn. Aplikace publikuje a sdílí informace o plánovaných směnách s portfoliem externích lidských zdrojů reprezentovaných portfoliem smluvních brigádníků a stovkami pracovních agentur.
Potencionální zájemci se mohou pomocí portálu eShift popř. pomocí speciální mobilní aplikace přihlašovat na otevřené pracovní směny odpovídající jejich pracovní pozici. Stejně tak pracovní agentury mohou obsazovat otevřené směny svými pracovníky.

Plánování a alokace lidských zdrojů odpovědnými HR pracovníky pro pobočky organizace na úrovni pracovní směny v souladu s portfoliem kmenových zaměstnanců, skutečných nároků a platného pracovního práva (a omezení z něho plynoucí), vytváří nutnost automatizace tohoto procesu.

Manažeři poboček mohou v rámci finančních rámců plánovat a publikovat jednotlivé poptávané pracovní směny obsazované požadovanou kvalifikací v prostředí internetového portálu integrovaného se stovkami pracovních agentur operujících na území České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska.

Potenciální brigádníci a pracovníci agentur se mohou pomocí tohoto portálu přihlašovat na jednotlivé otevřené a naplánované směny, přičemž aplikace kontroluje omezení vyplývající z pracovního práva daná země a umožňuje se přihlásit jednotlivým brigádníkům pouze na takové směny, které jsou v souladu s pracovním právem v kontextu daného brigádníka.

Aplikace přehledně eviduje jednotlivé vypsané směny, jejich obsazení až po jejich vykonání formou interaktivního týdenního kalendáře popř. detailních seznamů.

Manažerům poboček z těchto informací aplikace poskytuje širokou škálu reportů a statistik.

Brigádníci mohou s portálem komunikovat buďto prostřednictvím internetového prohlížeče popř. speciální aplikací určenou pro tablety a chytré telefony.

DTube – Sběr a konsolidace dat

DTube – Sběr a konsolidace dat

Uživatelsky jednoduchá a intuitivní tvorba elektronických formulářů pro sběr, převod, distribuci a zpracování různorodých dat.

Nástroj DTUBE slouží k zajištění efektivního chodu společnosti. Jednoduchým způsobem automatizuje, zrychluje a sjednocuje procesy. Díky tomu, že nástroj využívá pouze internetový prohlížeč, není nutná instalace či jiná nastavení na straně uživatele.

EFEKTIVITA

Vzhledem k minimálním nákladům na zavedení, provoz a zpracování dat, zvyšuje nástroj DTUBE významně produktivitu a ekonomickou efektivitu zpracování informací. Aplikaci či formuláře vytvoříte do 30 minut bez jakýchkoliv znalostí programování.

JEDNODUCHOST

Uživatel může během pár minut navrhovat formuláře, aplikace a vlastní šablony (prostřednictvím programu MS Word) sloužící k zobrazení dat a vytváření dokumentů splňující ty nejvyšší nároky na grafické standardy užívané ve společnosti, bez ohledu na jakékoliv znalosti programování a IT designu. Následné vložení dat může probíhat pomocí internetového prohlížeče nebo nahráním ze souborů, např. Excel souboru.

DYNAMIČNOST

 Díky automatizovanému sběru a distribuci dat mohou uživatelé rychle reagovat na potřeby zákazníků, zaměstnanců, partnerů, apod. Jednotlivé elektronické formuláře mohou obsahovat až desítky milionů záznamů aniž by došlo ke zpomalení systému.

BEZPEČNOST

Data jsou přenášena šifrovaně a je sledována historie zpracování a pohybu dat až po konečný report.

DOSTUPNOST

Díky současným možnostem komunikací mohou uživatelé přistupovat k DTUBE prostřednictvím internetového prohlížeče, PDA nebo tabletu.

VHODNOST POUŽITÍ

Potřebujete sjednotit a optimalizovat toky dokumentů různorodého charakteru?
Zaneprázdňují Vás každodenní činnosti spojené se sestavováním přehledů rozličných činností?
Potřebujete snadno publikovat dokumenty pro účely každodenního řízení?
Máte přehled o provádění každodenních činností ve Vašich pobočkách a odděleních?
Potřebujete získávat zpětnou vazbu na prováděné každodenní různorodé úkoly?
Máte problém se vznikem drobných aplikací a formulářů vytvářených Vašimi koncovými uživateli (např. různé Exel soubory)?
Využili byste možnosti návrhu drobných aplikací v řádově hodinách bez znalosti jakéhokoliv programování?
Máte problém s přístupem k Vašim kancelářským aplikacím a formulářům mimo Vaše pracoviště?

MOŽNOST POUŽITÍ

Příkladem použití systému DTUBE mohou být aplikace zaměřené na primární sběr dat decentralizovaných poboček (evidence tržeb, reklamace zboží, produktový katalog, ceník zboží, evidence servisních zásahů, zapůjčeného zboží, zakázek a další) nebo různé formuláře zaměřené na získání zpětné vazby probíhajících aktivit a procesů na pobočkách.

FUNKČNOST

Na základě jednoduché definice elektronického formuláře (bez jakékoliv znalosti programování či jiného skriptování) je elektronický formulář automaticky prezentován webovými datovými formuláři, automaticky generovanými šablonami XLS prostřednictvím nichž jednotliví uživatelé aplikace (uživatelé na pobočkách společnosti, zástupci externích subjektů společnosti) vkládají a aktualizují primární data produkované procesy společnosti.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nástroj DTUBE je provozován v režimu SaaS ve veřejném či privátním cloudu či lokálně v sítí zákazníka s možností nejrůznějších technologických variant. V případě využití cloudové služby od naší společnosti, nepotřebujete žádnou následnou investici do technického a programového vybavení a nemusíte se starat o provoz DTUBE.

VYBRANÉ FUNKCE A VÝHODY DTUBE

  • elektronické formuláře mohou obsahovat různorodá i nestrukturovaná data, informace jsou zpracovány v reálném čase
  • systém není omezen počtem uživatelů a lokalit
  • integrální součástí systém DTUBE je plánování, správa a monitoring spouštění jednotlivých asynchronních procesů souvisejících se zpracováním jednotlivých kolekcí dat
  • konsolidovaná data kolekce jsou exportována do standardních formátů CSV, XML, TXT, přičemž je možno zabezpečit automatizovanou distribuci takovýchto exportů do prostředí dalších middleware a integračních platforem (IBM WebSphere MQ, Java JMS, BizTalk), popřípadě zasílat exportovaná data prostřednictvím protokolů ftp a sftp.