• cs
 • en

Reference

Modernizace aplikací s Tanzu Kubernetes

Digitální transformace, internetové aplikace a funkce internetu věcí vyžadují rychlý vývoj moderních aplikací a jejich nepřetržité úpravy a aktualizace. Tradiční aplikace a platformy vyžadují mnoho rutinní a manuální práce, implementace každé změny je potenciálním rizikem. 

Odpovědí na dnešní problémy je nasazení hybridní cloudově nativní aplikační platformy, která pomůže snadno integrovat nové aplikace a funkce, ušetří čas personálu a podpoří dodávku aplikací od externích vývojářů.

IT středních a zejména velkých firem stojí aktuálně před výzvami, jak rychle a efektivně reagovat na změny, které s sebou přináší byznys i změny technologického prostředí, v němž působí. Je nezbytné hledat, ověřovat a uplatňovat nové koncepty a technologické nástroje pro reflexi těchto změn v aplikačním prostředí firmy a jejich rychlé, efektivní a bezpečné promítání do celého aplikačního portfolia i technologické infrastruktury. Účelem tohoto příspěvku je souhrnně prezentovat poznatky a zkušenosti firmy ITS v této oblasti a dokumentovat je na vybraném konkrétním projektu pro jednoho jejího významného klienta.

ITS akciová společnost

ITS (Informační technologie a služby) je softwarová firma s velmi silným technologickým zázemím, která poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti vytváření softwarových produktů, podpory a nastavení technologické infrastruktury a její správy, v oblasti projektových a konzultačních služeb a další. 

Pražská energetika, a.s., PRE

Skupina PRE je stabilní, prosperující energetická skupina a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Skupina PRE je se svými více než 800 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a dodává energii zákazníkům na bázi modelů BC2 i B2B. Kromě toho Skupina PRE aktivně podporuje moderní technologická řešení, inovace technologií a úspory energií. Právě to bylo pro kooperaci s pracovníky PRE a úspěch projektu klíčové, jejich ochota k přechodu na nové technologie, svým způsobem i ochota riskovat potenciální problémy a zejména pak nastavení efektivních profesionálních vztahů mezi všemi aktéry projektu, a to s respektováním kompetencí obou partnerů.

Výzvy současného prostředí

Digitální transformace, internetové aplikace a funkce internetu věcí vyžadují rychlý vývoj moderních aplikacía jejich nepřetržité úpravy a aktualizace. Tradiční aplikace a platformy vyžadují mnoho rutinní a manuální práce, implementace každé změny je časově i nákladově náročná záležitost a zejména je potenciálním rizikem. Také tradiční metodiky a pracovní postupy nevyhovují dnešním agilním požadavkům. Proto prvotním záměrem na straně PRE bylo hledat a nalézt novou cloudovou aplikační platformu, která bude základem pro snadné integrace nových aplikací s novou funkcionalitou do současného či nového aplikačního prostředí, bude šetřit čas vlastním specialistům a současně podpoří dodávku aplikací od externích vývojářů, resp. externích partnerů PRE.

Právě při vývoji softwarových aplikací naráželi pracovníci firmy na otevřené otázky a výzvy formulované v úvodu příspěvku. Cestou řešení bylo uplatnění nových přístupů a platformy pro provoz a vývoj moderních aplikací. K těm patří zejména kontejnerizační cloud-native platforma, která využívá Enterprise technologie Kubernetes a významně usnadňuje provoz a nasazení nových aplikací. Prostředím pro uplatnění těchto přístupů byl významný zákazník společnosti – Pražská energetika, a.s.

Projekt  možnosti, přístupy, nová řešení

Projekt spolupráce PRE – ITS byl koncipován do dvou částí:

  • vytvoření celého konceptu, základní filosofie řešení a od nich odvozené metodikypro řízení dalších postupů a úloh,
  • implementacenové cloudové platformy, která bude respektovat navržený koncept a metodiku a finálně povede k modernizaci aplikací.

První část  „Koncept“

První část projektu zahrnovala celou škálu diskusí a konzultací s vývojovým týmem PRE, infrastrukturním týmem PRE a pracovníky externích dodavatelů, resp. poskytovatelů služeb. Na základě výsledků diskusí bylo možné navrhnout potřebnou metodiku řešení s uplatněním konceptu DevOps. Pouze pro rekapitulaci je následně uvedeno vymezení tohoto konceptu:

DevOps je soubor praktik a jakýchsi kulturních změn (podporovaných nástroji na automatizaci a lean procesy), který vytváří automatizovaný kanál na dodávání softwaru. Díky tomu umožňuje organizacím poskytovat kvalitnější služby a dodávat aplikace za mnohem kratší dobu.“ (DEMARTINE, Amy. What is DevOps? Forrester [online])

DevOps představuje určitou skupinu procesů a nástrojů, které pomáhají vývojářům (DEVelopment team) a provozovatelům (OPerationS team) k lepší a rychlejší spolupráci.“ (TOUCH4IT. DevOps: co to je? Touch4IT [online]).

V rámci projektu byly jasně definovány procesy pro design, vývoj, implementaci a podporu modernizace aplikací. Výsledky uvedeného řešení celého konceptu byly prezentovány a potvrzeny vedením IT oddělení společnosti.

Druhá část  „Implementace“

Druhá část projektu byla zaměřena na novou cloudovou aplikační platformu. Platforma byla implementována pomocí produktu Tanzu Kubernetes Grid jako dva geograficky oddělené clustery s implementací nové infrastruktury VMware vSphere včetně datového úložiště VMware vSAN.

Opět pouze pro rekapitulaci doplníme vymezení technologie Kubernetes.  „Kubernetes (z řečtiny kormidelník představuje orchestrátor micro-service aplikací běžících jako virtuální kontejnery, který automaticky řeší škálování, load-balancing, rolling updates, selfhealing a další úkony, jež běžně vykonávali DevOps inženýři manuálně“ (LEVEREGE. An Introduction to Kubernetes [online]. 2019

Platforma byla v průběhu roku testována a modernizována, a proto se od svého prvního původního návrhu výrazně proměňovala a lepšila. V rámci dodávky projektu bylo vytvořeno mnoho instalačních postupů a integrací vývojářských nástrojů. Platforma byla integrována se současnými hardwarovými bezpečnostními zařízeními, která hrají důležitou roli ve webovém přístupu k aplikacím a citlivým datům klienta.

Efekty uvedeného řešení (a vzájemné kooperace) lze shrnout v přehledu do následujících bodů:

  • skupina PRE – získala vysoce funkční cloudovou enterprise platformu Kubernetess geografickou vysokou dostupností, výbornou škálovatelností a dlouhodobou udržitelností,
  • je možné průběžně realizovat modernizace aplikacízaložené na principech mikroslužeb, využití kontejnerůumožňujících zvyšovat škálovatelnost platformy a aplikací, uplatňovat jejich agilní vývoja jejich automatizovaný deployment,
  • IT útvaru PRE a jeho pracovníků se tak nabízí možnosti zrychlovat nasazování nových aplikacípodle okamžitých potřeb byznysu, realizace změnstávajících aplikací odpovídajících aktuálním požadavkům manažerů a uživatelů společnosti,
  • s řešením jsou spojeny i další významné efekty jako standardizace aplikační architekturysnížení časové i nákladové náročnostiimplementací nových aplikací, snížení počtu síťových změnpotřebných pro nasazení nové aplikace,
  • z pohledu kooperací PRE s externími partneryje důležitý i zjednodušený přístup k nové cloudové platforměpro externí vývojáře a časové i nákladové náročnosti spojené s jejich aktivitami.

Závěry

Projekt zaměřený na výše zmíněné nové přístupy a technologie přinesl evidentně velmi podstatné zkušenosti:

  • ukázalo se, že uplatnění uvedených postupů, technologií a prostředků přineslo zcela prokazatelné efekty
  • z přehledu vyplývá, že momentálně jde spíše o mimoekonomické efekty, které pro PRE budou mít ale primárně strategický význam,
  • velmi silným předpokladem úspěchubyla vysoká úroveň kooperace týmů PRE a ITS, která může být základem pro další řešení respektujících i nové vývojové změny v byznysu i IT.